INDEX 

1.         SENYES D’IDENTITAT                                                                        

            1.1.  Característiques ideològiques

            1.2.  Nom i situació del Centre

            1.3.  Situació jurídica del Centre

            1.4.  Característiques de l’alumnat

            1.5.  Unitats

            1.6.  Horari del centre

            1.7.  Recursos amb els que compta

                        1.7.1. Personal del centre

                        1.7.2. Recursos materials

            1.8.  Òrgans Unipersonals

            1.9.  Llengua d’ aprenentatge

            1.10. Activitats Complementàries                                          

2.  METES EDUCATIVES    

3.  TIPUS D’ APRENENTATGE                                                              

4. ATENCIÓ PERSONALITZADA  

5. ASPECTES O REQUISITS A TENIR EN COMPTE DURANT EL PERÍODE D’ATENCIÓ            

6. PROCÉS D’ INTERVENCIÓ  

7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA                                                              

    7.1. Participació dels diferents membres de la comunitat.

    7.2. Relacions amb l’ entorn

    7.3. Organigrama


1. SENYES D’IDENTITAT

1.1. Característiques ideològiques.

            L’existència del nostre centre es fonamenta en el dret de qualsevol persona a rebre una educació.

            Igual que Fundació  AUXILIA Valencia de C.V. titular del centre, ens definim com aconfessionals i apartidistes. L’educació que impartim es basa en la tolerància i el respecte a qualsevol tipus de creences i opinions.

            Concebem l’acció educativa com a mitjà per a recolzar,  suggerir i orientar per tal que es relacione amb el seu entorn i visca en societat. Potenciarem la seua participació, els col·locarem en situacions en les quals hagen d’assumir responsabilitats, fomentarem el desenvolupament dels valors de justícia i solidaritat; tot açò a través d’una relació de diàleg i tolerància, i en un clima d’alegria i generositat.

            Pensem que a mesura que el xiquet/a visca més experiències basades en els valors esmentats, els interioritzarà i els farà seus amb major facilitat, i llavors els podrà aplicar a noves situacions.

1.2. Nom i situació del centre

            Nom del centre: Centre d’Educació Especial AUXILIA, atenció educativa domiciliaria.

            Adreça: Manca d’edifici escolar a causa del seu caràcter d’atenció domiciliària, però utilitza com a seu social el local de la Fundació AUXILIA, situat en el carrer Gravador Fabregat, n. 5, baix, C.P. 46019 València.

1.3.      Situació jurídica del centre

            Titularitat: Fundació AUXILIA Valencia de la C.V., que treballa per la integració social del Discapacitat físic i malalt de llarga curació.

            Centre privat concertat amb la Conselleria de Cultura, Educació i esport.

1.4. Característiques de l’alumnat

Els alumnes amb necessitats educatives especials als quals prestem atenció són:

            .           Discapacitats físics, sotmesos a intervencions quirúrgiques amb l’objectiu de millorar les seues capacitats d’autonomia y de relació, xiquets amb Paràlisi Cerebral Infantil, amb Distròfies musculars, amb Espina Bífida, atàxies, amputats, etc.

            .           Malalts crònics i de llarga curació, també amb N.E.E. a causa de l’absentisme escolar que pateixen  i que repercuteix en tots els aspectes de la seua vida; hi tenim en primer lloc els malalts oncològics, també els renals, els que pateixen artritis crònica juvenil, artrosi reumàtica, etc., i qualsevol altra malaltia que puga afectar-los de forma crònica o puntual, com ara malalties víriques o infeccioses, o problemes de salut mental infantil.

            .           Xiquets o xiquetes que pateixen traumatismes greus o intervencions normalment per accidents de trànsit (trencaments de cames i altres seqüeles), o bé per operacions quirúrgiques complicades, com ara les de maluc, o qualsevol altra que  els immobilitze durant un llarg període de temps.

Tots tenen en comú que DEIXEN D’ASSISTIR TEMPORALMENT AL CENTRE ORDINARI A CAUSA DE TRACTAMENS, D’INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES O QUALSEVOL ALTRE MOTIU RELACIONAT AMB LA SALUT

–           El Decret 246/1991 del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre els drets i els deures de l’alumnat dels centres docents de nivells no universitaris, ens diu en l’article 16:

En els casos d’accident o malaltia prolongada, l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris tindrà dret a l’ajuda que calga i a l’orientació escolar que pertoque, el material didàctic i el professorat necessari perquè l’accident o la malaltia no supose detriment del seu rendiment escolar».

1

            L’atenció domiciliària que el C.E.E. AUXILIA ofereix és el recurs educatiu que en aquests moments existeix per a què aquests xiquets i xiquetes puguen aconseguir, dintre del propi sistema, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.

            El domicili dels alumnes ha de estar situat en València o àrea metropolitana pròxima, de 20 a 23 km de distància, tenint en compte sempre la situació en que es troben les vies de comunicació i el temps del trajecte.

1.5.      Unitats.

            Comptem amb tres unitats especifiques d’Educació Especial per a plurideficients, de les quals dos en són definitives i una l’altra provisional.

1.6.      Horari del centre

            Segons l’Ordre de 21 de novembre de 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i esport, per la qual es determinen els criteris i procediments per a l’atenció hospitalària i domiciliaria de l’alumnat que necessite compensació educativa en educació primària i secundària obligatòria.

            Els horaris d’atenció domiciliaria són:

  1. Per a Educació Primària: 1/3 del horari lectiu setmanal de l’alumnat (set hores i mitja a la setmana).
  2. Educació secundària: mínim 5 hores setmanals d’atenció directa en l’àmbit llingüístic-humanístic i altres 5 hores a l’àmbit científic-tecnològic (total 10 hores a la setmana).

També cal tenir en compte les hores setmanals de coordinació amb el professor tutor del centre escolar on està matriculat l’alumnat.

L’horari del centre és flexible, tot i que treballem en jornades de matí i de vesprada, està subjecte a:

            .           Estat físic de l’alumne.

            .           Horari del tractament o rehabilitació que puga rebre.

            .           Distància d’un domicili a un altre.

            Poden ser modificats amb una major o menor freqüència d’acord amb:

            .           Incorporació de nous alumnes.

            .           Progressiva reincorporació al centre ordinari.

            .           Iniciació o finalització del tractament o de les sessions de rehabilitació.

            Degut a les característiques de l’alumnat, les classes que es perguen per motius de tractaments, consultes al metge, o malalties puntuals del xiquet o xiqueta, no es poden recuperar, degut a que un canvi de classe d’un alumne repercuteix en l’horari de les classes dels altres.

            Les matèries que s’imparten són les instrumentals: llengua castellana, valencià, anglès, matemàtiques, coneixement del medi, ciències socials i ciències naturals.

1.7.      Recursos amb els quals compta.

1.7.1.                  PERSONAL DEL CENTRE

            El centre compta amb professorat especialitzat, i una treballadora social que constitueixen l’equip de d’atenció Integral.

            També conta amb un administratiu.

            A més a més, compta amb el concurs de persones voluntàries que col·laboren amb l’equip per dur a terme les activitats de relació amb l’exterior (socialització, autonomia personal i social, mobilitat,…), imprescindibles per tal que l’atenció integral del xiquet/a siga possible.

            Un factor determinant perquè el centre aconseguesca quotes satisfactòries de qualitat depèn dels professors, els quals hauran de posseir la formació adient per a desenvolupar el seu treball (titulació escaient, capacitació en llengua valenciana,…). Açò, però, no és suficient, han de mostrar, a més, un interès per la formació permanent. Han d’incidir directament en el millorament del centre escolar, tant pel que fa a la gestió i coordinació pedagògica com pel que fa a l’actuació docent.

1.7.2.   RECURSOS MATERIALS

            Com hem dit anteriorment, no tenim edifici escolar, tot i que utilitzem el local de la Fundació AUXILIA Valencia per a l’administració i gestió del centre. Aquest local el compartim amb la Asociació AUXILIA, per la qual cosa és necessari coordinar temps i horaris per a no coincidir amb les activitats dels altres grups. S’utilitza per a:

            .           Lloc de trobada i de treball de la directora, els professors, l’equip de A.I., pares, voluntaris, alumnes…

            .           Espai físic on guardem la documentació administrativa del centre, i el material didàctic.

            .           Lloc on es celebren les reunions de Consell Escolar i Claustres.

            .           Disposem de diversos llibres de consulta pedagògics i didàctics, i també de nombrosos llibres de text de diverses editorials.

            .           Ordinadors per a realitzar les tasques administratives.

 

1.8.      Òrgans Unipersonals

            Una de les tres professores titulars del centre assumeix les funcions de Direcció i de Secretaria explicitades en el Reglament de Règim Interior.

1.9.      Llengua d’aprenentatge.

            Les especials característiques del nostre centre no ens permeten tenir una llengua d’aprenentatge que siga comuna a tot l’alumnat. Aquesta dependrà de la llengua que assumeix el Currículum Escolar que segueix cadascú.

1.10.    Activitats complementàries

A més de l’atenció domiciliària, oferim els següents serveis:

            .           Orientació a les famílies sobre recursos tècnics i ajudes econòmiques per a l’eliminació de possibles barreres arquitectòniques que impedeixen que el xiquet/a es desenvolupe amb la màxima autonomia.

            .           Realització d’activitats que afavoreixen la mobilitat i la rehabilitació.

            .           Afavoriment d’oportunitats perquè el xiquet/a mantinga relacions amb el seu entorn exterior pròxim (grups infantils i juvenils).

            .           Realització d’activitats lúdiques en el domicili quan la situació clínica del xiquet/a impedeix la relació amb l’entorn, cosa que,  a més a més d’entretenir el xiquet/a, permet d’afavorir la comunicació i desdramatitzar els efectes de la malaltia i dels seus tractaments.

2.         METES EDUCATIVES

            El nostre objectiu és oferir a cada alumne amb Necessitats de Compensació educatives l’oportunitat perquè desenvolupe, fins on siga possible, les seues pròpies capacitats i aptituds, les quals li permeten valorar i decidir a ell mateix, en la mesura en que això siga possible, el seu propi nivell d’incorporació social.

            En conseqüència, adoptem una educació integral basada en els principis de NORMALITZACIÓ I INTEGRACIÓ, és a dir, que el discapacitat físic o malalt de llarga curació té els mateixos drets i els mateixos deures que qualsevol altre membre de la societat. La seua atenció, educació, assistència, formació professional, treball i la seua incorporació social s’ha de dur a terme en el si de grups normals, i no de forma segregada.

            Treballem perquè els nostres alumnes no perden el contacte amb el Currículum Escolar en què estan immergits, i perquè s’hi puguen integrar amb la major NORMALITZACIÓ una vegada hagen superat el problema mèdic, o que hi participen sempre que siga possible, oferint tots els mitjans necessaris per a desenvolupar al màxim les capacitats cognoscitives, afectives, motores, de relació interpersonal i d’inserció i d’actuació sociocultural.

            Intentem fomentar en els nostres alumnes la capacitat de comprendre i de respectar situacions diferents a les del seu àmbit sociocultural.

            Potenciem l’esperit crític en donar als alumnes l’oportunitat que es rebel·len davant qualsevol fet que els afecte negativament, com ara les barreres en el cas dels disminuïts físics, i la discriminació que pateixen tots el que són «diferents», des del físic fins al renal, passant per l’oncològic.

            Optem per educar en la cooperació, la tolerància, la coeducació, el respecte a l’altre i l’actitud de diàleg.

            El treball individualitzat ens marcarà unes situacions en les quals no pugam treballar explícitament aquests valors, però podrem provocar diàlegs i situacions que permeten al xiquet/a d’anar interioritzant-los i assimilant-los.

3.         TIPUS D’APRENENTATGE

            Partim d’una concepció CONSTRUCTIVISTA de l’aprenentatge escolar.

            Optem per una metodologia didàctica basada en l’aprenentatge significatiu, per a la qual cosa:

            .           Tindrem en compte el bagatge de coneixements i d’experiències prèvies que el xiquet/a posseeix, per tal que els nous aprenentatges tinguen significat i que, mitjançant la reflexió i la modificació d’aquests aprenentatges, construesca l’àmplia xarxa de coneixements que li permeta d’analitzar, comprendre la realitat, cercar solucions a problemes,…

            .           Dissenyarem activitats i estratègies que permeten a l’alumne de revisar els coneixements que posseeix, sota enfocaments diferents abordant-los a diferents nivells de profunditat i de complexitat, per tal que els reestructure significativament i n’augmente la vàlua explicativa i funcional.

            .           Possibilitarem l’adquisició d’estratègies d’exploració i de descobriment, de planificació de la pròpia activitat i de reflexió sobre el procés que ha seguit l’aprenentatge, tot tenint en compte l’etapa evolutiva de cada xiquet/a.

            .           Tot açò sota un enfocament globalitzador, donant resposta a la diversitat, ajustant la intervenció educativa a la individualitat de cada alumne.

            Açò serà possible si cada professor:

            .           Sap fins on pot arribar l’alumne i li proporciona els recursos i la bastida necessaris perquè els significats que el xiquet/a construesca s’aproximen als del Currículum escolar (motivació, planificació, relacions afectuoses, potenciació de l’autoestima de l’alumne,…)

  1. ATENCIÓ PERSONALITZADA

            Per raó de la modalitat educativa del nostre centre, atenció domiciliària, el nostre treball és completament personalitzat.

            La pròpia dinàmica i metodologia del centre emmarquen l’atenció personalitzada, la qual es complementa amb l’acció tutorial.

            En l’equip d`Atenció integral es designa el tutor per a cada alumne, la funció principal del qual no és a soles la docència sinó també coordinarà totes les actuacions que es realitzen, tant des de la família, el centre escolar ordinari o qualsevol altra instància que afecte al nostre treball en el domicili.

  1. ASPECTES O REQUISITS A TENIR EN COMPTE DURANT EL PERÍODE D’ATENCIÓ

            És imprescindible  que els xiquets atesos pel nostre centre estiguen matriculats en col·legis vinculats al Sistema Educatiu General.

            La matriculació de l’alumnat al nostre centre requereix l’aprovació prèvia d’Inspecció Educativo.

            La  presència d’un adult al domicili durant les sessions es necessària per les possibles incidències que poguessen presentar-se.

            Considerem també molt important l’existència d’un entorn motivador i una actitud positiva al medi  familiar envers el treball escolar com aspecte normalitzador de la vida del xiquet/a.

            Acceptar les possibles modificacions de l’horari per les circumstàncies abans expressades.

6.         PROCÉS D’INTERVENCIÓ

            La metodologia utilitzada al nostre centre està basada en el Pla de Atenció Integralque és un procés personalitzat que cal ajustar a les necessitats i a les característiques de cada alumne.

            Per a dur a terme l’actuació concreta en cada cas, seguim els següents passos:

Visita al domicili de la  Treballadora Social

 

Cada volta que se’ns remet un nou cas, es fa una visita on s’informa del funcionament del centre i es recull informació de totes aquelles dades que puguen interessar-nos per a  fer el nostre treball.

Identificació de necessitats

 

A partir de les dades recollides, elaborem un llistat de les necessitats que presenta el xiquet/a, tot prioritzant les més significatives.

 

Contacte amb el col·legi ordinari

 

La professora tutora del C.E.E.  contactarà amb el centre on està matriculat el xiquet/a

amb la finalitat de coordinar el treball.

 

 

Planificació i programació

 

Partint de les programacions acadèmiques proporcionades pels centres de referència

elaboraremles adaptacions curriculars individuals, tenint en compte les necessitats detectades, les àrees d’intervenció que s’hagen delimitat i els recursos existents.

 

Intervenció

 

Una volta realitzades les programacions, s’entreguen als diferents responsables de la intervenció i s’inicia el treball.

Seguiment

 

Setmanalment revisem l’evolució del treball realitzat, assenyalant les dificultats trobades y prenent les decisions necessaris per a aconseguir els objectius que ens em programat. Tot i això replegant-ho en els fulls de seguiment.

 

 

Avaluació

 

L’avaluació dels alumnes es totalment individualitzada . Avaluem les àrees acadèmiques trimestralment i la resta, (Temps Lliure, autonomia, relació amb l’entorn,…) són avaluades anualment. D’acord amb els resultats obtinguts elaborem les programacions del següent trimestre o curs.

 

Registre

 

Registrem tot el procés en els fulls corresponents. Aquest registre, tot i ser laboriós, ens és de molta utilitat; els voluntaris acostumen a canviar sovint, i un bon registre ens permet avançar en el procés i ens evita reincidir en camps que ja han estat treballats.

 

 

7.         ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

7.1.      Participació dels diferents membres de la comunitat.

–           Pensem que, perquè tot el que hem exposat fins ací siga possible, és necessari comptar amb una participació activa i democràtica i amb una col·laboració positiva entre tots els membres de la comunitat escolar: pares, professors, voluntaris i alumnes, a través de:

            . Consell Escolar, que té caràcter obert per a tots els professors, pares, representant de  la titularitat del centre.

            . Reunió de professors, els quals reflexionaran i prendran decisions sobre el treball, i modificaran allò que consideren necessari, en un clima de diàleg i de col·laboració, de respecte i de valoració de les aportacions i de les iniciatives de cadascú.

7.2.      Relacions amb l’entorn

–           La nostra meta també ens exigeix mantenir relació amb l’entorn, tant per aportar la nostra experiència com per sol·licitar allò que és un dret dels nostres alumnes o de qualsevol persona que es trobe en circumstàncies semblants. Mantenim contactes amb els següents Organismes i Associacions:

            . SPE Serveis pedagògics escolars de les diverses zones de València, on es troben els col·legis dels xiquets als quals prestem atenció.

 

            . Serveis Socials.

            .Unitats Pedagògiques dels Hospitals que atenen  dels nostres alumnes.

            .Unitats de Salut Mental Infantil.

            . Associacions: ASPANION, ASEM, Associació d’Espina Bífida, Associació atàxies Hereditàries, i altres.